Miljöpolicy

Elektrikerna i Falun AB skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet, bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, för samhället och naturen. Genom en aktiv ledning skall företagets anställda motiveras att som en naturlig del i arbetet beakta miljöfrågor i sitt dagliga arbete och på sin fritid. Alla typer av verksamheter inom företaget skall belysas och strävan skall vara att ständigt förbättra företagets verksamhet vad det gäller påverkan av miljön på lång och kort sikt liksom de anställdas trivsel och säkerhet i arbetet.

Gällande miljölagstiftningar skall följas, liksom all övrig lagstiftning som branschen har att rätta sig efter för att skapa säkra och effektiva eltekniska anläggningar för våra kunder. Miljöarbetet bedrivs i tre huvudområden.

  • Företagets miljöpåverkan. Detta omfattar företagets drift i form av anläggningar transporter och arbetsplatser.
  • Företagets arbetsmiljö. Detta omfattar företagets fasta driftsenheter, arbetsplatser i form av entreprenader och löpande servicearbeten.
  • Produkternas miljöpåverkan. Detta omfattar de installationer som företaget utför, ingående produkter samt hur arbetet utförs. Företagets engagemang inom miljöarbetet skall präglas av öppenhet och kunna redovisas för våra kunder. Samtliga anställda skall kunna delge intressenter företagets miljöpolicy. Leverantörer och samarbetspartner skall informeras om företagets miljöarbete och bidra till att vi uppfyller ställda miljökrav.

Elektrikerna i Falun AB
Henrik Steen / VD